அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோவில் - இருக்கன்குடிகட்டண விவரம் :


வ.எண்
விவரம்
கட்டணம்
1 சிறப்பு தரிசனம் ரூ.30.00
2 முடிக்காணிக்கை ரூ.30.00
3 பூ முடி காணிக்கை ரூ.20.00
4 காதுகுத்து ரூ.50.00
5 கயிறுகுத்து ரூ.20.00
6 ஆயிரங்கண் பானை ரூ.20.00
7 உருவம் ரூ.20.00
8 வேன் கார் கட்டணம் Rs.30.00
9 இருசக்கர வாகனம் ரூ 10.00
10 மேளம் செட் ரூ. 100.00
11 பஸ் லாரி கட்டணம் ரூ. 50.00
12 தங்க கவச சாத்துப்படி கட்டணம் ரூ. 750.00